Generelle bestemmelser for leie av kirkene i Nome

Priser
Ved utleie av kirken til konserter mm. der arrangementet ikke kommer inn under menighetens planer (for eksempel lokale arrangementer uten kommersielle interesser) skal det betales etter følgende satser:

Grunnleie kr. 1.000,-
Dette dekker strøm, renhold og tjenester utført av kirketjener.

Der arrangøren i tillegg har inntekter av billettsalg betales i tillegg 10% av den inntekten som overstiger kr. 1.000,- opp til maksimalt kr. 3.000,-. Totalt maksimalt leiebeløp vil altså være kr. 4.000,-.

Menighets- eller soknerådet kan i særskilte tilfeller bestemme andre satser.


Generelt
All utleie av kirkene foregår i tråd med "Regelverk for bruk av kirker" vedtatt av Kirkemøtet i 1991 med hjemmel i Kongelig resolusjon av 25. oktober 1991.

Utlån/utleie av kirkene i Nome kommune til arrangementer som ikke er en del av menighetenes arbeid kan kun skje etter godkjenning av vedkommende menighets- eller sokneråd. Søknad om leie må inneholde beskrivelse av arrangementet, inkludert tekster, og plan for oppsetting av teknisk utstyr.

Utleie kan kun skje når kirketjener eller kirketjeners stedfortreder er til stede under arrangementet.

Når menighets- eller soknerådet har godkjent at kirken kan leies ut, sørger kirkevergen eller den han bemyndiger til det, at kontrakt undertegnes og faktura blir sendt.

Leietaker må rette seg etter de anvisninger som blir gitt av menighets- eller soknerådet og kirkevergen ved inngåelse av kontrakt om utleie. Dette gjelder pynting, oppsett av teknisk utstyr og andre forhold som kan ha med bevaring av kirkens rom å gjøre.

Leietaker må også  rette seg etter gjeldende regler for brannvern.

Eventuelle avslag på søknad om leie kan påklages biskopen.

Dagens Bibelord
Kontakt oss

Post- og besøksadresse
Nome Rådhus
Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Kirkeverge
Mona Halsvik
Telefon: 35 94 62 62 / 95 72 72 14
E-post: mona@nome.kirken.no


Lunde og Flåbygd kyrkjelydskontor
Åpningstid: Tirsdager kl 09.00-15.00
Besøks- og postadr.:
Lundetunet, Brugata 5, 3825 Lunde
Hjemmeside: lundekirken.no

Holla og Helgen menighetskontor
Besøks- og postadr.:
Ringsevja 30, 3830 Ulefoss
Hjemmeside: hollaoghelgen.no

Agder og Telemark bispedømme
Hjemmeside: kirken.no/agder

Øvre Telemark prosti
Hjemmeside: ovretelemark.no

Hva skjer?

For oversikt over gudstjenester og aktiviteter, se under fanen "Menighetene" og klikk deg inn på de respektive hjemmesidene.

Powered by Cornerstone