Til deg som er fester av et gravsted

Den som sørger for gravferden må oppnevne en fester for gravstedet. Feste av grav kan bare skje ved dødsfall. Et eksisterende gravsted kan festes i inntil 60 år etter siste gravlegging. Festet blir fornyet for 15 år av gangen, og faktura sendes ut fra kirkekontoret når det er tid for fornyelse.

Når det er gått 60 år siden siste gravlegging, kan ikke festet fornyes uten særskilt samtykke fra kirkelig fellesråd. I god tid før festetiden er omme blir festeren varslet av kirkekontoret. Dersom festet da ikke fornyes innen 6 måneder, faller gravstedet tilbake til kirkegården.

Du har rett til å stelle gravstedet og plikt til å sørge for at det ikke forfaller. Videre har du rett til å bestemme hvem som skal gravlegges der. Ingen kan gravlegges i festet grav uten samtykke fra festeren. Dersom slik samtykke ikke kan hentes inn, kan kirkelig fellesråd avgjøre hvorvidt gravlegging kan finne sted. Dersom du ønsker å overføre festeretten til en annen person, må dette skje med samtykke fra kirkevergen. Fester plikter også å melde fra om adresseforandringer.

Dersom en fester dør, skal dødsboet melde fra til kirkekontoret om hvem festet skal overføres til. Dette gjelder alle gravsteder der vedkommende er fester.

 

SKJEMA FOR OVERFØRING AV FESTE - EVT. SLETTING AV GRAVSTED

Dagens Bibelord
Kontakt oss

Post- og besøksadresse
Nome Rådhus
Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Kirkeverge
Mona Halsvik
Telefon: 35 94 62 62 / 95 72 72 14
E-post: mona@nome.kirken.no


Lunde og Flåbygd kyrkjelydskontor
Åpningstid: Tirsdager kl 09.00-15.00
Besøks- og postadr.:
Lundetunet, Brugata 5, 3825 Lunde
Hjemmeside: lundekirken.no

Holla og Helgen menighetskontor
Besøks- og postadr.:
Ringsevja 30, 3830 Ulefoss
Hjemmeside: hollaoghelgen.no

Agder og Telemark bispedømme
Hjemmeside: kirken.no/agder

Øvre Telemark prosti
Hjemmeside: ovretelemark.no

Hva skjer?

For oversikt over gudstjenester og aktiviteter, se under fanen "Menighetene" og klikk deg inn på de respektive hjemmesidene.

Powered by Cornerstone