Stell av gravsteder

Stell av gravsteder

Kirkevergen kan besørge årlig planting og stell av grav, dersom du ønsker det.

Ved forskuddsvis innbetaling av en fastsatt avgift til en gravstellsavtale, kan kirkevergen besørge årlig planting og stell av grav. Gravstellsavtalen forvaltes av kirkevergen. Det innbetalte beløp med tillegg av renter, skal dekke utgiftene til stell av gravstedet for et avtalt tidsrom. Det opprettes en separat avtale for hver enkelt grav eller hvert gravsted.

Gravstellsavtale kan ikke opprettes med lenger varighet enn 20 år (frigravperioden). Dersom det i avtaleperioden oppstår økonomiske forhold som gjør at de økonomiske midlene ikke strekker til, skal det gis melding om dette til den ansvarlige eller gravfesteren. Det er i slike tilfeller anledning til å øke avtalebeløpet slik at det varer ut avtaletiden. I motsatt fall vil avtalen opphøre når midlene er oppbrukt. Skulle det være midler igjen når avtaletiden er ute, blir disse å anvende av kirkelig fellesråd til alminnelig forskjønnelse av kirkegården.

Det er anledning til å beregne provisjon for administrasjon og revisjon, og trekke det årlig av gravavtalemidlene.

Avtale for stell av gravsted finner du her.

Dagens Bibelord
Kontakt oss

Post- og besøksadresse
Nome Rådhus
Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Kirkeverge
Mona Halsvik
Telefon: 35 94 62 62 / 95 72 72 14
E-post: mona@nome.kirken.no


Lunde og Flåbygd kyrkjelydskontor
Åpningstid: Tirsdager kl 09.00-15.00
Besøks- og postadr.:
Lundetunet, Brugata 5, 3825 Lunde
Hjemmeside: lundekirken.no

Holla og Helgen menighetskontor
Besøks- og postadr.:
Ringsevja 30, 3830 Ulefoss
Hjemmeside: hollaoghelgen.no

Agder og Telemark bispedømme
Hjemmeside: kirken.no/agder

Øvre Telemark prosti
Hjemmeside: ovretelemark.no

Hva skjer?

For oversikt over gudstjenester og aktiviteter, se under fanen "Menighetene" og klikk deg inn på de respektive hjemmesidene.

Powered by Cornerstone